Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid en definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Voorwaarden: de onderhavige leveringsvoorwaarden
   • Hostage: Hostage, gevestigd te Amsterdam, gebruikster van de voorwaarden
   • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten of aan wie door Hostage een aanbod of offerte is gedaan, of ten behoeve van wie door Hostage een of meer diensten worden of zijn verricht
   • Overeenkomst: alle schriftelijke contracten welke tot stand zijn gekomen tussen Hostage en de klant.
   • Producten: alle computersystemen en/of met informatietechnologie verband houdende zaken
   • Diensten: alle werkzaamheden waartoe Hostage zich jegens de Klant heeft verbonden te verrichten
  2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Hostage van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Klant.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant c.q. derden zijn voor Hostage niet bindend en niet van toepassing.
  4. Hostage behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden treden in de plaats van eerdere algemene voorwaarden.
 2. Verplichtingen van Hostage

  1. Hostage zal zich jegens Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van haar hostingdiensten zo groot mogelijk te laten zijn. Hostage zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
  2. Hostage onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Hostage hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Verplichtingen van de Klant

  1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Hostage in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen te kunnen verlenen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website.
  2. Het is de Klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
   • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
   • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud
   • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen
   • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet
  3. Hostage is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in de voorgaande artikelen omschreven gedragingen en/of handelingen van de Klant. De Klant vrijwaart Hostage tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 4. Aanbiedingen en prijzen

  1. Alle aanbiedingen van Hostage zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende Offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
  2. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Hostage gehanteerde prijzen exclusief BTW en vermeld in Euro's.
  3. Een aanvaarding door de Klant van een door Hostage gedane aanbieding die afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de aanbieding. Een dergelijke aanvaarding bindt Hostage alleen, indien de afwijkingen van de aanbieding door Hostage schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
  4. Aanbiedingen hebben, tenzij in de offerte anders is aangegeven een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte.
  5. Hostage kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.
  6. Hostage behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Prijsverhogingen zullen uiterlijk twee (2) maanden voor inwerkingtreding aan de Klant bekend worden gemaakt. De Klant is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging met in achtneming van de geldende opzegtermijn en procedure. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.
  7. Indien Hostage ten behoeve van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in de Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
 5. Duur van de Overeenkomst

  1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden en wordt steeds stilzwijgend na afloop met een zelfde periode verlengd.
  2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald dient opzegging van de Overeenkomst te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalender maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel per aangetekende post als per fax, door gebruik te maken van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. De opzegging vindt plaats op de dag waarop Hostage deze opzegging ontvangt.
 6. Levertijd

  1. Opgegeven termijnen voor de levering door Hostage van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Een geleverde Dienst wordt geacht naar behoren en zonder tekortkomingen te zijn geleverd indien niet binnen drie werkdagen na levering eventuele tekortkomingen of gebreken schriftelijk aan Hostage zijn gemeld.
 7. Betaling

  1. De betalingsverplichting van de Klant gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Hostage.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Hostage aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
  3. Hostage is gerechtigd indien de Klant in gebreke is 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.
  4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Hostage is in dat geval gerechtigd de Klant, zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Producten en Diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 8. Aansprakelijkheid

  1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens een beroep op garantie of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Hostage, is iedere aansprakelijkheid van Hostage voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte Producten, verrichte werkzaamheden en/of geleverde Diensten zowel bij de Klant als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 48 uur nadat de Klant met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Hostage meldt.
  3. Hostage kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, in het bijzonder niet wanneer Hostage van het gebruik en de levering van deze toegang afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc). Hostage staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Klant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Hostage kenbaar is gemaakt.
  4. Behoudens opzet of grove schuld is Hostage evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door Hostage in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
  5. Ten aanzien van Producten en Diensten die Hostage van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantiebepalingen) ook gelden jegens de Klant.
  6. De Klant aanvaardt dat Hostage Wijzigingen kan doorvoeren in de inhoud van haar leveringen en diensten tijdens de looptijd van de overeenkomst, indien deze door derden aan Hostage worden opgelegd
 9. Opschorting en ontbinding

  1. Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Hostage geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Hostage terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
  2. Hostage kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer Klant - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
 10. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Hostage onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
  2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
  3. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
  4. Indien Hostage bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Klant heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen.
  5. Hostage is gerechtigd tot betaling door de Klant van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan de Klant zijn geleverd.
 11. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle door Hostage gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De Klant gaat ermee akkoord Hostage schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.
  3. Alle uit door Hostage gesloten Overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.